Επαγγελματικές Μισθώσεις Ακινήτων – Απαλλαγή ΦΠΑ

Η υπαγωγή των επαγγελματικών μισθώσεων απαλλάσσεται του φόρου προστιθέμενης αξίας ή μπορεί να επιλεχθεί προαιρετικά , όμως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική και η μη εφαρμογή του μπορεί να φέρει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με αρκετά δυσμενείς επιπτώσεις.

Για το λόγω αυτό θα πρέπει να κατανοήσουμε τους παρακάτω ορισμούς και να κρίνεται εξατομικευμένα η υπαγωγή ή μη σε φόρο των μισθώσεων .

 

  1. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας (περ. κστ, παρ.1, αρθ.22 του ν.2859/2000).

Απαλλάσσονται από το φόρο:

οι μισθώσεις ακινήτων,εκτός αυτών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8.

 

  1. Παροχή Υπηρεσιών (περ. δ. παρ.2. αρθ.8 του ν.2859/2000).

i. Η εκμίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων.
ii. Η εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μισθωτή υποκείμενο στο φόρο, αυτοτελώς ή στα πλαίσια μικτών συμβάσεων, εφόσον ο εκ μισθωτής το επιθυμεί και υποβάλλει για αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης.
Η επιλογή φορολόγησης πραγματοποιείται με υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σχετικής αίτησης από τον εκμισθωτή.
Η αίτηση επιλογής φορολόγησης μπορεί να υποβληθεί είτε πριν την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου ή εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, σε περίπτωση που η επιλογή πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο, και ισχύει από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η αίτηση επιλογής φορολόγησης μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, με έναρξη εφαρμογής από 1.1.2013, με την προϋπόθεση ότι με την περιοδική δήλωση του Δεκεμβρίου ή του τέταρτου τριμήνου θα καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί για το διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
Η επιλογή φορολόγησης μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος του οικοδομικού συγκροτήματος. Με την αίτηση προσδιορίζονται οι χώροι για τους οποίους γίνεται επιλογή φορολόγησης.
Η επιλογή φορολόγησης μπορεί να ανακληθεί με υποβολή σχετικής αίτησης που υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και ισχύει από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου.
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για επιχειρήσεις εκ μετάλλευσης εμπορικών κέντρων, οι οποίες είχαν υποβάλλει αίτηση επιλογής φορολόγησης και είχαν λάβει σχετική βεβαίωση υπαγωγής στο φόρο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, χωρίς να εξετάζεται η εκπλήρωση των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί με τις υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της προϊσχύουσας διάταξης. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης επιλογής φορολόγησης.
Επίσης οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που έχουν επιβάλλει Φ.Π.Α. στις πράξεις που καλύπτονται από το πρώτο εδάφιο πριν την 1η Ιανουαρίου 2013 και, κατά συνέπεια οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα έκπτωσης για τις προηγούμενες χρήσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί Φ.Π.Α., εκτός από την περίπτωση που έχουν εκδοθεί πράξεις προσδιορισμού του φόρου οι οποίες έχουν καταστεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο οριστικές. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η υποβολή αίτησης επιλογής φορολόγησης μέχρι 31.12.2013.

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι επιβαρύνονται με ΦΠΑ:

α) η εκμίσθωση βιομηχανοστασίων (βλ.παρακάτω) και χρηματοθυρίδων.

 

β) οι επαγγελματικές μισθώσεις εφόσον όμως επιλεχθεί τούτο με αίτηση που κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ, γίνει δηλαδή επιλογή τρόπου φορολόγησης.

 

Επίσης τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει αποξένωση από το ακίνητο ή σε περιπτώσεις που παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες λχ. φύλαξη, καθαρισμός (βλ. παρακάτω).

 

3.Έννοια βιομηχανοστασίου

 

Σύμφωνα με το έγγραφο της διοίκησης  1014740/10216/Β0012/17.7.2007 περιγράφεται αναλυτικά η έννοια του βιομηχανοστασίου όπως αυτή έχει κριθεί από την νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων (ΣτΕ  405/1987, ΔΕφΑθ. 417/1993.

Αναφέρει λοιπόν μεταξύ άλλων το σχετικό έγγραφο ότι:

 

Ως βιομηχανοστάσια θεωρούνται τα οικοδομήματα που έχουν ειδικά ανεγερθεί για τη λειτουργία βιομηχανίας, στα οποία έχουν μόνιμα προσαρμοστεί μηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα οικοδομήματα επεξεργασίας και συντήρησης καπνών σε φύλλα ή άλλων εξαγώγιμων γεωργικών προϊόντων.

2. Όπως έχει κριθεί από τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, το βιομηχανοστάσιο είναι κτηριακό συγκρότημα με μόνιμα προσαρμοσμένες σημαντικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία βιομηχανίας (ΣτΕ 405/1987, ΔΕφΑθ. 417/1993).

3. Με το αριθμ. πρωτ. 1094551/11344/Β0012/02.12.2004 έγγραφό μας διευκρινίστηκε, ότι για το χαρακτηρισμό ενός οικοδομήματος ως βιομηχανοστασίου απαιτείται κτηριακό συγκρότημα με μόνιμα προσαρμοσμένες σημαντικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία βιομηχανίας, οι οποίες έτσι αποτελούν συστατικά αυτού μη δυνάμενα να αποτελέσουν ξεχωριστά αντικείμενο κυριότητας. Η ύπαρξη, παρόλα αυτά, μηχανήματος στο οικοδόμημα έστω και αν αυτό είναι μπηγμένο στο έδαφος, δεν του προσδίδει αυτομάτως την έννοια του συστατικού δεδομένου ότι η «έμπηξη» δεν απαγορεύει την εν συνεχεία αποσύνδεσή του.

 

4.Εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις (αρθ.18 περ. κζ του Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987)

 

κζ. Μισθώσεις ακινήτων. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή δεν υπάγεται στο φόρο η μίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων (αστικών, εμπορικών, αγροτικών κ.λπ.). Υπενθυμίζεται ότι στην απαλλαγή αυτή δεν περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και σπιτιών, κατασκηνώσεων και παρόμοιων εγκαταστάσεων και χώρων στάθμευσης, που υπάγονται στο φόρο ως παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 8. Επίσης, φορολογούνται οι μισθώσεις ακινήτων της περ. δ’ της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, που αφορούν στην εκμίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων.

 

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι δεν υφίσταται περίπτωση επιβάρυνσης με φόρο προστιθέμενης αξίας, εκτός και αν δεν υφίσταται αποξένωση από το ακίνητο, παρέχονται δηλαδή και πρόσθετες υπηρεσίες (όπως στην περίπτωση των ξενοδοχείων ή των χρηματοθυρίδων).

Εκ των ανωτέρω εφόσον η πράξη είναι απαλλασσόμενη τότε δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης για το σύνολο του φόρου εισροών ενώ εάν υπάρχουν και φορολογητέες πράξεις θα πρέπει για τις κοινές εισροές να σχηματισθεί κλάσμα pro rata.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>